Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ

Informace rodičům MŠ


Provoz MŠ je od 1. 9. 2021 prodloužen: 6.00. - 16.00. Třída Sluníček:  6. 45 - 15.00.

Ve školce sbíráme pomerančovou kůru a hliník (popelnice na hliník rozmístěny také po obci).

Štítky:

Zápis dětí do mateřské školy

Datum konání: 5. 5. 2022

    Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvková organizace                      

oznamuje, že ve čtvrtek

5. 5. 2022

 se uskuteční

         zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2022/2023

 Zápis proběhne v budově mateřské školy dopoledne od 9.00 do 11.30 a odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte a Potvrzení o řádném očkování dítěte si vyzvedněte v MŠ.

K zápisu přineste také občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Současně je tento den i Dnem otevřených dveří.

Srdečně zveme naše spoluobčany, kteří mají zájem si budovu MŠ prohlédnout.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ (se zohledněním odpočtů za děti s PO a děti mladší 3 let).

 I.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemůže očkování podrobit pro kontra-indikaci.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2022 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2020 a později.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti 3leté a starší (tedy děti narozené do 31. 8. 2019, včetně).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

4

4 roky věku

3

3 roky věku

2

2 roky věku

1

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

Délka docházky

Celodenní

3

Polodenní

2

Pravidelně kratší dobu

1

Individuální situace

Sourozenec v MŠ

1

 

*      Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má ředitelka školy právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody apod.)Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Datum konání: 2. 6. 2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 – 2023

 Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu  s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

MŠ 2022 – 1

přijat

MŠ 2022 – 2

přijat

MŠ 2022 – 3

přijat

MŠ 2022 – 4

přijat

MŠ 2022 – 5

přijat

MŠ 2022 – 6

přijat

MŠ 2022 – 7

přijat

MŠ 2022 – 8

přijat

MŠ 2022 – 9

přijat

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 2. 6. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 2. 6. 2022 na webových stránkách školy www. jakubov. cz Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            INFORMACE K CHODU MŠ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Datum konání: 1. 9. 2021

Provoz MŠ je od 1. 9. 2021 prodloužen:  6.00 - 16.00. Třída Sluníček:  6. 45 - 15.00.

Opatření k zahájení nového školního roku.

Do školní budovy budou mít umožněn vstup jen děti, zaměstnanci a zákonní zástupci dětí. Děti a pedagogové nemusí mít roušky, nepedagogové a osoby, které děti do MŠ přivádějí nebo je vyzvedávají, se řídí aktuální situací a nařízením.

Do MŠ voďte pouze děti zdravé. V případě respiračního onemocnění nebo jeho příznaků (kašel, rýma, kýchání) budeme okamžitě kontaktovat rodiče, dítě izolujeme od ostatních dětí. Rodiče jsou povinni si dítě v MŠ vyzvednout,

Pokud má dítě projevy alergie (lze zaměnit za virové onemocnění) je nutné doložit lékařské potvrzení.

Také rodiče a osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy vstoupit.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání je vzdělávání v MŠ povinné a nepřítomnost dítěte musí být řádně omluvena.

Děti se za pomoci rodičů přezují, převlečou a uloží si své věci do své skříňky.

Po vstupu do třídy si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem. K vysušení rukou jsou zajištěny papírové ručníky.

Mytí rukou - Děti si důkladně umyjí ruce vždy po použití WC, před každým jídlem i po použití papírového kapesníku (pod dohledem pedagogického personálu).

Děti si nebudou čistit zuby, aby nedošlo k záměně kelímků a kartáčků.

Zaměstnanci - mají k dispozici jednorázové rukavice, které jsou potřebné při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

Úklidový personál - je poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů s důrazem na místa dotyku rukou (prováděno několikrát denně - např. kliky dveří, spínače světel,...).Zásadním preventivním faktorem je časté větrání. Při manipulaci s prádlem používání osobních ochranných pomůcek.

V prostorách MŠ jsou zvýšená hygienická opatření, zejména průběžná dezinfekce hraček.

Stolování - před a po jídle umytí a vydezinfikování stolů, zaměstnanci rozdávají příbory, nakládají jídlo na tácky a talíře, nalévají pití. Nebudou používány prostírky.

Děti budou poučeny přiměřeně jejich věku a chápání o hygienických opatření v MŠ.

Prosíme Vás o pochopení a doufáme, že tato opatření budete respektovat. Chceme chránit především Vaše děti a předcházet vzniku epidemie v MŠ.

 

 Co usnadní dětem vstup do MŠ?

 • Pokud se umí odpoutat od maminky (jsou zvyklé i na jiné osoby)
 • Když jsou zvyklé být mezi dětmi
 • Pokud jsou samostatné v sebeobsluze
 • Pokud jsou vedeny k respektování pravidel a mají vymezené hranice
 • Jsou zvyklé samostatně chodit a být i jinak pohybově aktivní
 • Pokud mají zájem o knížky, hračky a další činnosti

Vstup do MŠ je jistě závažná změna v životě každé rodiny. My v MŠ se snažíme, abychom dětem adaptaci na MŠ usnadnili a pobyt zde byl pro děti přínosný a obohacující. Práci nám velmi usnadňuje pochopení rodičů a spolupráce s nimi.

Co by mělo umět dítě, které přichází do MŠ?

 • Samostatně chodit – nepoužívat kočárek
 • Reagovat na pokyny dospělého, respektovat ho
 • Ustavičně neplakat
 • Umět držet lžíci a jíst samo
 • Pít z hrníčku a sklenice
 • Používat WC (nikoli nočník), nenosit pleny
 • Umývat se a utřít si ruce
 • Nepoužívat dudlík