Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ

Informace rodičům MŠ


Provoz MŠ je od 1. 9. 2020 prodloužen: od 6.15 hod. do 15. 45 hod. Třída Sluníček: od 6. 45 hod. do 14. 45 hod. Ve školce sbíráme pomerančovou kůru a hliník.

Co usnadní dětem vstup do mateřské školy            

Co potřebují děti do mateřské školy

Informace k chodu MŠ ve školním roce 2020/21

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Datum konání: 24. 5. 2021

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

MŠ 2021 – 1

přijat

MŠ 2021 – 2

přijat

MŠ 2021 – 3

přijat

MŠ 2021 – 4

přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 24. 5. 2021 na webových stránkách školy www. jakubov. cz Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            Informace k provozu MŠ od 10.5.2021

Datum konání: 10. 5. 2021

Mateřská škola Jakubov bude od 10. 5. 2021 otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí a roušek.OTEVŘENÍ MŠ

Datum konání: 12. 4. 2021

OTEVŘENÍ  MŠ

Od pondělí 12. 4. 2021 je MŠ otevřena. V MŠ je dle Mimořádných opatřeních MZDR umožněna:

-        osobní přítomnost dětí, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání, a to v neměnných skupinách nejvýše po 15 dětech

-     osobní přítomnost na předškolním vzdělávání i dětem mateřské školy, pro které není PV     povinné, a to ve své kmenové MŠ, pouze pokud jejich zákonní zástupci jsou:

 1. a)zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. b)pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. c)pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. d)zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. e)příslušníci ozbrojených sil,
 6. f)zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. g)zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. h)zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. i)zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. j)zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 Zápis do mateřské školy

Datum konání: 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace

oznamuje, že

zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2021/2022

proběhne v období od 3. května 2020 do 14. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání přihlášky je možné ve výše uvedeném termínu:

 1. a) do datové schránky – zw9uy8j
 2. b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
 3. c) poštou
 4. d) osobním podáním nebo do poštovní schránky u základní školy

Vydávání žádostí v MŠ – od 12. 4 do 30. 4. 2021 v době provozu MŠ. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout na webových stránkách MŠ 

Přihláška k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítěte 001.jpg     Potvrzení o očkování 001.jpg  nebo po telefonické domluvě vyzvednout přímo na ředitelství ZŠ.

Doložení řádného očkování dítěte podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Příloha: kopie rodného listu (postačí ve formě prosté kopie, skenu – po zkontrolování údajů bude skartována).

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ (se zohledněním odpočtů za děti s PO a děti mladší 3 let).

 I.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2021 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2019 a později.

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato spádové dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti 3leté a starší (tedy děti narozené do 31. 8. 2018, včetně).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

10

4 roky věku

9

3 roky věku

8

2 roky věku

2

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

 *     Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

                                                                                                                                         Mgr. Jana Šerháková

´                                                                                                                                           ředitelka školy

 Uzavření MŠ

Datum konání: 1. 3. 2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

je MATEŘSKÁ ŠKOLA (i školní jídelna) UZAVŘENA od 1. 3. 2021 do odvolání

Rodičům dětí do 10 let (u rodičů samoživitelů starajících se o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku) náleží dávka na ošetřovné.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí MŠ.

Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!

Doporučujeme si projít všechny informace na portálu ČSSZ, je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost…viz. další odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktuální-informace-k-ošetřovnému

 

 Roušky ve vnitřních prostorách budov

Datum konání: 10. 9. 2020

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je od čtvrtka 10.9. povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, tedy i uvnitř MŠ.

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení.INFORMACE K CHODU MŠ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Datum konání: 1. 9. 2020

Provoz MŠ je od 1. 9. 2020 prodloužen: od 6.15 hod. do 15. 45 hod. Třída Sluníček: od 6. 45 hod. do 14. 45 hod.

Opatření k zahájení nového školního roku.

Do školní budovy budou mít umožněn vstup jen děti, zaměstnanci a zákonní zástupci dětí. Děti a pedagogové nemusí mít roušky, nepedagogové a osoby, které děti do MŠ přivádějí nebo je vyzvedávají, se řídí aktuální situací a nařízením.

Prosíme rodiče, aby si děti nenosily v současné době žádné svoje hračky.

Do MŠ voďte pouze děti zdravé. V případě respiračního onemocnění nebo jeho příznaků (kašel, rýma, kýchání) budeme okamžitě kontaktovat rodiče, dítě izolujeme od ostatních dětí. Rodiče jsou povinni si dítě v MŠ vyzvednout,

Pokud má dítě projevy alergie (lze zaměnit za virové onemocnění) je nutné doložit lékařské potvrzení.

Také rodiče a osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy vstoupit.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání je vzdělávání v MŠ povinné a nepřítomnost dítěte musí být řádně omluvena.

Děti se za pomoci rodičů přezují, převlečou a uloží si své věci do své skříňky.

Po vstupu do třídy si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem. K vysušení rukou jsou zajištěny papírové ručníky.

Mytí rukou - Děti si důkladně umyjí ruce vždy po použití WC, před každým jídlem i po použití papírového kapesníku (pod dohledem pedagogického personálu).

Děti si nebudou čistit zuby, aby nedošlo k záměně kelímků a kartáčků.

Zaměstnanci - mají k dispozici jednorázové rukavice, které jsou potřebné při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

Úklidový personál - je poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů s důrazem na místa dotyku rukou (prováděno několikrát denně - např. kliky dveří, spínače světel,...).Zásadním preventivním faktorem je časté větrání. Při manipulaci s prádlem používání osobních ochranných pomůcek.

V prostorách MŠ jsou zvýšená hygienická opatření, zejména průběžná dezinfekce hraček. Také je omezen přímý kontakt mezi dětmi (hlazení, držení se za ruce).

Stolování - před a po jídle umytí a vydezinfikování stolů, zaměstnanci rozdávají příbory, nakládají jídlo na tácky a talíře, nalévají pití. Nebudou používány prostírky.

Děti budou poučeny přiměřeně jejich věku a chápání o hygienických opatření v MŠ.

Prosíme Vás o pochopení a doufáme, že tato opatření budete respektovat. Chceme chránit především Vaše děti a předcházet vzniku epidemie v MŠ.

 

 Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ o opětovném otevření zařízení

Datum konání: 25. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ o opětovném otevření zařízení

Mateřská škola bude opět otevřena od 25. 5. 2020

 Prosíme zákonné zástupce o vyjádření zájmu o docházku dětí do mateřské školy a druhu stravování do 18. 5. 2020 nahlášením na tel. čísle 771 770 171 nebo 724 818 675. Děkujeme.

 Provoz školky

 • provoz školy od 6.30 do 15.30 hodin
 • dodržování všech hygienických opatření (týkající se pobytu ve školce i úklidu a dezinfekce)

Stravné (celodenní nebo polodenní) je nutno nahlásit k 18. 5. 2020 telefonicky současně s přihlašováním do MŠ, výjimečně 2 dny předem ve školní jídelně. Při onemocnění lze odhlásit stravné nejpozději do 8 hodin ráno příslušného dne, v jiných případech den předem. Při pozdním odhlášení se musí stravné uhradit, první den nepřítomnosti je možno oběd odebrat do jídlonosiče.

 Cesta do školy – roušky, v doprovodu rodičů, odstupy 2 m

 V prostorách MŠ – doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

Ve třídě – po vstupu umytí rukou – papírové ručníky. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školky nosit nemusí.

NIKDO s příznaky COVID-19 NESMÍ do školky VSTOUPIT (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, oteklé prsty rukou nebo nohou, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a dále s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Pokud se u žáka objeví některý z možných (výše uvedených) příznaků, jde ihned do izolace do jiné místnosti, jsou informováni zákonní zástupci a spádová hygienická stanice.

Doporučujeme rodičům zvážit docházku dětí do MŠ v případě, že dítě patří do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  

Před zahájením docházky 25. 5. nutno podepsat přiložené Čestné prohlášení a donést při nástupu do MŠ v pondělí 25.5.2020 (osobně předáme příští týden)

 • seznámení s vymezením rizikových skupin a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. výše)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve školce umožněna.

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě usnesení vlády ČR a vyhlášení Nouzového stavu rozhodla rada obce o uzavření Mateřské školy v Jakubově od 17.3. do odvolání. V případě odůvodněného zájmu pracujících rodičů, kteří nemají možnost zajistit hlídání dětí jiným způsobem, je rada obce připravena uzavření mateřské školy přehodnotit. Rodiče mohou svůj požadavek sdělit na obecní úřad.Zápis dětí do mateřské školy

Datum konání: 2. 5. 2020

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace

 oznamuje, že

zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2020/2021

proběhne v období od 2. května 2020 do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání přihlášky je možné ve výše uvedeném termínu:

 • osobní podání nebo do poštovní schránky u základní školy
 • poštou
 • do datové schránky zw9uy8j
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout na webových stránkách MŠ  Přihláška k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítěte 001.jpg  nebo po telefonické domluvě vyzvednout přímo na ředitelství ZŠ.

Doložení řádného očkování dítěte podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví u dětí mladších 5 let:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti dodejte:

 1. čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (viz. vzor níže)
 2. kopii očkovacího průkazu

 

Čestné prohlášení k očkování.

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (xx xx xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ (se zohledněním odpočtů za děti s PO a děti mladší 3 let).

 I.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zně pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2020 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2018 a později.

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti 3leté a starší (tedy děti narozené do 31. 8. 2017, včetně).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

4

4 roky věku

3

3 roky věku

2

2 roky věku

1

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

Délka docházky

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

3

Celodenní docházka na dobu méně než 6,5 hodiny denně 

2

Individuální situace

Sourozenec v MŠ

1

 *     Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má ředitelka školy právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody apod.)

 

                                                                                                                                         Mgr. Jana Šerháková

´                                                                                                                                           ředitelka školy

 

 Co usnadní dětem vstup do MŠ?

        

 • Pokud se umí odpoutat od maminky (jsou zvyklé i na jiné osoby)
 • Když jsou zvyklé být mezi dětmi
 • Pokud jsou samostatné v sebeobsluze
 • Pokud jsou vedeny k respektování pravidel a mají vymezené hranice
 • Jsou zvyklé samostatně chodit a být i jinak pohybově aktivní
 • Pokud mají zájem o knížky, hračky a další činnosti

          Vstup do MŠ je jistě závažná změna v životě každé rodiny. My v MŠ se snažíme, abychom dětem adaptaci na MŠ usnadnili a pobyt zde byl pro děti přínosný a obohacující. Práci nám velmi usnadňuje pochopení rodičů a spolupráce s nimi.

Co by mělo umět dítě, které přichází do MŠ?

 • Samostatně chodit – nepoužívat kočárek
 • Reagovat na pokyny dospělého, respektovat ho
 • Ustavičně neplakat
 • Umět držet lžíci a jíst samo
 • Pít z hrníčku a sklenice
 • Používat WC (nikoli nočník), nenosit pleny
 • Umývat se a utřít si ruce
 • Nepoužívat dudlík