Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí

  7.00 - 13.00   

  Úterý

  7.00 - 12:00   13.00 - 16.00

  Středa

  7.00 - 12.00   13.00 - 17.00

  Čtvrtek 7.00 - 12.00        
  Pátek 7.00 - 12.00       
 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 568 422 035
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@jakubov.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Jakubov u Mor. Budějovic 155, 675 44 Lesonice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Jakubov u Mor. Budějovic 155, 675 44 Lesonice v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

7.00 - 13.00   

Úterý

7.00 - 12:00   13.00 - 16.00

Středa

7.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Čtvrtek 7.00 - 12.00        
Pátek 7.00 - 12.00       

Telefonické podání: pevná linka - +420 568 422 035
Poštou na adresu Obecní úřad, Jakubov u Mor. Budějovic 155, 675 44 Lesonice
Elektronicky na e-mail: podatelna@jakubov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 9gha9yc
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Jakubov u Mor. Budějovic 155, 675 44 Lesonice
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Jakubov u Mor. Budějovic 155, 675 44 Lesonice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200,- Kč/hod
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 čb 5,- Kč/ks
- oboustranně formát A4 čb 8,- Kč/ks
- jednostranně formát A3 čb 10,- Kč/ks
- oboustranně formát A3 čb 15,- Kč/ks
- kompaktní disk (CD) 20,- Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře