Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Dokumenty MŠ

Dokumenty MŠ

Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Základní údaje o škole

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace

Adresa sídla školy:
Jakubov u Mor. Budějovic 130, 675 44 Lesonice

Ředitelka:
Mgr. Jana Šerháková

Telefon:
736 629 862

e-mail:
skola@jakubov.cz

Právní forma:
příspěvková organizace         

IČ:
75 02 37 76

Zřizovatel:
Obec Jakubov u Mor. Budějovic, okres Třebíč
Právní forma: obec
IČO: 00 289 493
Adresa: Jakubov u Mor. Budějovic 155, 675 44 Lesonice

Adresa pracoviště:
Mateřská škola Jakubov
Jakubov u Mor. Budějovic 2

Vedoucí učitelka MŠ:
paní Eva Tučková

Telefon:
771 770 171

Kapacita školy:
48 dětí

Provozní doba:
6.00 – 16.00 hodin

Počet tříd:
2 třídy s celodenním provozem

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v ZŠ a MŠ Jakubov – (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ.

Školní řád je závazný pro rodiče (zákonné zástupce), děti a zaměstnance mateřské školy.

Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Řídí se vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Dále zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.331/2012 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.

Čl. I

PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí,
 9. nově příchozím dětem umožní MŠ po dohodě se zákonným zástupcem postupnou adaptaci na nové prostředí.

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.214/2012), o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto Školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte jako je (vybráno z Úmluvy o právech dítěte):

 1. aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)
 2. být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 3. na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).
 4. být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).
 5. být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem...)

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

 1. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

3.1. Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí  (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 3. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětímají právo podílet se na plánování, přípravě a realizaci vzdělávacího programu v MŠ (třídní schůzky, účast na akcích MŠ).

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto Školního řádu.

 1. Povinnosti zákonných zástupců

4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 2. na vyzvání ředitele ZŠ a MŠ nebo učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 3. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 4. informovat školu o důvodech nepřítomnosti dítěte,
 5. oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky,
 6. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,
 7. seznámit se a dodržovat ustanovení školního a provozního řádu mateřské školy.

4.2. Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

Čl. II

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

5.1.  Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel ZŠ a MŠ po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

5.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem nebo vedoucí učitelkou školy.

 6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

6.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

6.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

6.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

6.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci řediteli nebo vedoucí učitelce školy.

6.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník se:

 1. a) pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. b) informuje telefonicky vedoucí učitelku mateřské školy
 3. c) řídí se dalšími postupy a zákony (sociální péče, Policie ČR),
 4. d) pokud si pověřená osoba (zákonný zástupce) opakovaně nevyzvedne dítě ve stanovené době, tzn., že závažným způsobem opakovaně narušuje provoz, může ředitel ZŠ a MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (§35 Zákona č. 561/2004 Sb.).
 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

7.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu, který je přístupný na webových stránkách školy nebo na nástěnce v šatně školy v písemné podobě.

7.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání krátce informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

7.3. Vedoucí učitelka mateřské školy, popřípadě ředitel ZŠ a MŠ nejméně jednou za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

7.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou předem domluvit s ředitelem ZŠ a MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém se mohou podrobně informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

7.5. Ředitel ZŠ a MŠ, vedoucí učitelka nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

7.6. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu mateřské školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

8.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce – např. jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod. informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí ústně nebo písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně či na webových stránkách školy.

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

9.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu pedagogické pracovnici vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází. Není-li nepřítomnost známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně.

9.2. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

9.3. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 1. Stanovení podmínek pro úhradu rodičovského příspěvku a stravného v mateřské škole

10.1. Úhrada rodičovského příspěvku

Zákonní zástupci dodržují úhradu rodičovského příspěvku, schváleného rodiči na schůzce rodičů, ve výši 400,- Kč na jedno dítě na jeden školní rok. Platba rodičovského příspěvku je splatná v měsíci říjnu a v měsíci březnu po 200,- Kč.

10.2. Úhrada úplaty za školní stravování

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

 1. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se školním a provozním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Čl. III

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 1. Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

12.1. Přijímací řízení do MŠ dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

12.2. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá první týden v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu roku, nesmí být překročena kapacita školy.

12.3. Informace o místu, datu a době zápisu zveřejní ředitel ZŠ a MŠ vždy předem ve vývěsce MŠ, v obecním rozhlase, písemnou zprávou v budově mateřské školy i na www stránkách školy.

12.4. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

 1. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

13.1. Ředitel ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy,  popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

13.2. Děti jsou přijímány na základě kritérií stanovených předem ředitelem ZŠ a MŠ. Každé žádosti bude přiřazeno registrační číslo a pod tímto číslem po ukončení zápisu dětí do mateřské školy budou všechny žádosti 10 dní zveřejněné v prostorách mateřské a základní školy a na www stránkách školy v seznamu zapsaných dětí do MŠ Jakubov. Seznam přijatých dětí do MŠ Jakubov (dle registračních čísel) bude do 30 dnů od ukončení zápisu vyvěšen a zpřístupněn v základní a mateřské škole a na www stránkách školy. Zákonným zástupcům dětí nepřijatých bude rozhodnutí předáno písemně. V případě kladného vyjádření se zákonný zástupce dostaví do mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost.

 1. Podmínky pro ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitel ZŠ a MŠ může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel tohoto školního řádu.

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla školního řádu, může ředitel ZŠ a MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 1. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel ZŠ a MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu stravného, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 1. Ukončení vzdělávání z dalších důvodů

Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena automaticky při odchodu dítěte do základní školy a také na písemnou žádost zákonného zástupce.

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

19.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:00 do 16.00 hodin.

19.2. Provoz mateřské školy o prázdninách bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla šest až sedm týdnů, z organizačních a technických příčin může být provoz MŠ omezen i v jiném období (např. vedlejší prázdniny, příčiny technického a organizačního charakteru). Informaci o omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejní ředitel ZŠ a MŠ  nejméně dva měsíce předem.

19.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitel školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

19.4. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání

20.1. Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného školního programu v rámcovém denním režimu.

20.2. Režimové požadavky dne vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků. Stanovený základní denní režim může být také pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro děti a rodiče apod., závazné: doba podávání jídla, pitný režim, pobyt venku, odpočinek.

 1. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

21.1. Děti se přijímají v době od 6.00 hod do 8.30 hod., děti, které odcházejí před obědem přebírají zákonní zástupci v 11.30 hod., děti, které odcházejí po obědě, přebírají zákonní zástupci ve 12.00 - 12.30 hod., děti, které odcházejí po době odpočinku před svačinou, si zákonní zástupci přebírají ve 14.00 - 14.30 hod. a po svačině ve 14.30 - 16.00 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

21.2. Přivádění a převlékání dětí:

Děti se převlékají v šatně a věci si ukládají podle svých značek na věšáčky a poličky. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k případné záměně.

21.3. Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

 1. děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.00 hod
 2. děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
 3. rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 4. v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny
 5. Způsob omlouvání dětí

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8 hodin, osobně i telefonicky, následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne. Zákonní zástupci jsou o telefonním čísle školy, kam dochází jeho dítě, informováni na nástěnce v šatně.

 1. Pobyt venku

Je bez výjimek pravidelný, děti musí mít vhodné oblečení, aby nemusely být omezeny při pohybu, chladu, chůzi a nemusely se bát ušpinění a promáčení při pobytu v přírodě. Vhodné je mít náhradní oblečení. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C.

 1. Oznámení změn

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte (zejména trvalého pobytu, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny dítěte apod.).

 1. Spolupráce s rodiči

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ. Zákonný zástupce má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, s učitelkami ve třídě se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte. Předávání informací rodičů a učitelek probíhá dle potřeby při předávání dítěte, pravidelně a dostatečně jsou informováni o všem, co se v MŠ děje.

MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech, pořádá Den otevřených dveří spojený se zápisem nových dětí do MŠ.

 1. Stížnosti a oznámení a podněty

k práci mateřské školy podávají zákonní zástupce dítěte u ředitele ZŠ a MŠ nebo vedoucí učitelky MŠ, kteří je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 1. Bezpečnost v MŠ

Za bezpečnost dítěte, svoji i dalších rodinných příslušníků v budově i celém objektu mateřské školy zodpovídá jednoznačně zákonný zástupce a to od okamžiku převzetí dítěte a nese následky za případný úraz.

 1. Zdravotní stav dětí

28.1. Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé.

28.2. Zákonní zástupci se snaží předcházet rozšiřování především respiračních a jiných infekčních onemocnění dětí.

28.3. Pokud dítě přichází do kolektivu po vyléčení běžné nemoci jako je např. angína, chřipka apod., nevyžaduje mateřská škola potvrzení od lékaře, plná odpovědnost za zdraví dítěte je na zákonných zástupcích.

28.4. Pokud bude zákonný zástupce trvat na přijetí evidentně nemocného dítěte např. teplota, průjem, silná rýma, silný kašel, bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti dítěte.

28.5. V případě akutních nemocí a infekcí nepodáváme dětem žádné medikamenty jako jsou kapky proti kašli, rýmě apod.

28.6. V případě jiných onemocnění (alergie, chronická onemocnění apod.), kdy je nutné dítěti podávat medikamenty, které nelze podat mimo čas pobytu dítěte v MŠ, musí dojít ke vzájemné souhlasné písemné dohodě mezi zákonnými zástupci dítěte, vedoucí učitelkou školy a učitelkou ve třídě, kde je dítě umístěno, a to na podkladě písemného vyjádření pediatra. Vyjádření pediatra si zákonní zástupci dítěte zajistí s přesným uvedení problému, dávkováním, časem a stanovením případných rizik, která mohou nastat, případně omezením, která ze zdravotního stavu vyplývají.

28.7. V případě zjištění nemoci v průběhu dne si mateřská škola vyhrazuje právo kontaktovat zákonné zástupce k odvedení dítěte ze školy. MŠ nemá prostorové ani personální podmínky k izolaci nemocného dítěte.

28.8. V případě onemocnění závažnější přenosnou chorobou v rodině ( např. žloutenka, příušnice, neštovice, mononukleoza, apod.) je nutné, aby zákonný zástupce informoval školu, respektoval případnou karanténu dítěte, aby nedošlo k přenosu choroby na jiné děti. Po vyléčení dítěte ze závažnější infekční choroby, žádá mateřská škola od zákonných zástupců potvrzení od pediatra o bezinfekčnosti dítěte.

28.9. V případě, že má dítě sníženou zdravotní způsobilost, např. poúrazový stav – sádra, ortéza na některé končetině, medikace, omezené vidění a další podobné případy, si mateřská škola vyhrazuje právo toto dítě k předškolnímu vzdělávání nepřijmout. Pokud bude zákonný zástupce přesto trvat na přijetí dítěte i za těchto okolností, musí celou záležitost projednat s ředitelem nebo vedoucí učitelkou školy a učitelkou ve třídě. Dítě bude přijato pouze v případě písemného doporučení pediatra a na základě písemného prohlášení zákonného zástupce s tím, že si je plně vědom případných rizik a následků, které mohou vyplynout ze snížené zdravotní způsobilosti dítěte.

 1. Dohoda o docházce školy

29.1. Docházka dítěte do školy je dána dohodou školy se zákonným zástupcem dítěte podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (dále jen „dohoda o docházce“). Zákonný zástupce dítěte dohodne docházku v žádosti o přijetí ke vzdělávání ve škole a to určením požadovaného typu docházky dítěte do školy – „celodenní“, „polodenní“ nebo „omezená“. Zákonný zástupce dítěte, které má být přijato ke vzdělávání podle § 34 odst. 9 školského zákona (dále jen „dítě na zbývající dobu“) určí typ docházky dítěte do školy „na zbývající dobu“.

29.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem ZŠ a MŠ. 

Čl. V

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

30.1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

30.2. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Docházku dítěte lze během školního roku měnit pouze výjimečně se souhlasem ředitele školy, případné změny sazeb se uskutečňují vždy k 1.dni v měsíci. Dítě, pokud je v době podávání jídla přítomno v MŠ, se stravuje vždy.

30.3. V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, vitamínové nápoje, džusy, apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 1. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

31.1. V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonní zástupci bez zbytečného odkladu osobně nebo telefonicky.

31.2. První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok vyzvednout si stravu do vlastních jídlonosičů ve školní jídelně od 11,00 do 11,30 hodin.

31.3. Školní stravování není dietní ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb., výživové hodnoty jsou vyhláškou dány pro všechny stejně. Dietní stravování je realizováno na základě písemné žádosti zákonného zástupce a po dohodě s ředitelem školy. Vždy musí být doloženo lékařským potvrzením.

Čl. VI

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

32.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření zákonného zástupce dítěte.

32.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel ZŠ a MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

32.3. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogická pracovnice, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 1. Zdravotní stav dětí

viz Zdravotní stav dětí 28.1. - 28.9.

 1. Školní úraz

34.1. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.

34.2. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí tj. účast dětí při výchovné a vzdělávací činnosti ve škole, od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do mateřské školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

34.3. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných školou.

 1. Další zásady bezpečnosti

35.1. Po převzetí dítěte od učitelky přebírají zákonní zástupci nebo pověřené osoby odpovědnost za bezpečnost dítěte v celém areálu mateřské školy včetně školní zahrady. Při pobytu cizích dětí na zahradě školy v době jejího provozu za jejich bezpečnost odpovídají zákonní zástupci nebo pověřené osoby, které tyto děti doprovázejí. Není dovoleno se pohybovat po zahradě a využívat zahradního nářadí v době mimo provoz MŠ.

35.2. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí je zakázáno vjíždět do areálu MŠ motorovými vozidly (mimo zásobování), vodit do areálu MŠ psy, nepovolaným osobám vstupovat do areálu MŠ.

35.3.  MŠ svým vybavením zajišťuje co nejoptimálnější podmínky pro pobyt dětí.

35.4.  Režim dne respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí.

35.5.  Zahrada MŠ je vybavena zařízením, které je vhodné pro pohybové a relaxační aktivity předškolních dětí a splňuje platné bezpečnostní a hygienické normy a předpisy.

 1. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled a bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

      a) přesuny dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech,
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovnicemi, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci,
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky,
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny,
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč,
 • první a poslední dvojice má oblečeny reflexní vesty (popřípadě vesty mají všechny děti).

      b) pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

      c) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

      d) rozdělávání ohně

 • pouze při akcích školy, mimoškolních akcích, jen na místě určeném pro rozdělávání ohně, v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení ohně. Pedagogický dohled je zaškolený v protipožární ochraně při otevřeném ohni a zajišťuje, aby se děti pohybovaly v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál, po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně.

      e) pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy - děti používají nůžky pouze zakulacené.
 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

37.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

37.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

37.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Čl. VII

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

39.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

39.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 1. Způsob nakládání s prádlem je vymezen v provozním řádu MŠ.
 1. Školní budova
 • je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali samostatně po budově. 
 1. Objekt mateřské školy
 • v celém objektu mateřské školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů a odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. Do prostoru školy a školní zahrady není povolen vstup se psy.

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Účinnost a platnost Školního řádu

Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitele ZŠ a MŠ a je účinný od 1. 9. 2020.

 1. Změny a dodatky Školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 1. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

Tento Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a je účinný od 1.9.2020, nahrazuje dokument z 1.9. 2017.

Mateřská škola zajistí seznámení se Školním řádem zákonné zástupce dětí a výtisk Školního řádu vyvěsí na nástěnce.

V Jakubově 31. 9. 2020

......................................................

Eva Tučková
vedoucí učitelka MŠ

.....................................................

Mgr. Jana Šerháková
ředitelka školy

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU č.1

Povinné předškolní vzdělávání

Stanovuje se povinnost předškolního vzdělávání dítěte, která nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Tyto děti mohou být zapsány do MŠ, i když nesplňují povinné očkování.

Zákonný zástupce může řediteli MŠ, kam bylo přijato, písemně oznámit, že dítě bude individuálně vzděláváno. Ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno. Také ho informuje o termínu a způsobu ověření. Ověření bude probíhat v období od listopadu do prosince. Ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu.

Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat pravidelně denní docházkou v pracovních dnech, minimálně od 8.00 do 12.00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Dítě má právo vzdělávat se v MŠ po celou dobu provozu.

Pokud se dítě nemůže zúčastnit povinného předškolního vzdělávání je povinen zákonný zástupce nejpozději do 3 dnů písemně dítě omluvit.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Platnost od 1.1.2017.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název školy: Mateřská škola Jakubov

Název programu: „ Hrajeme si celý rok“

Motto:

„Nad zlato dražší klenot je dítě,
ale nad sklo křehčí.
Snadno se může ublížit
a škoda odtud nesmírná.“

Jan Amos Komenský, Informatorium školy mateřské

CHARAKTERISTIKA ŠVP

Tak jako navlékáme korálky na šňůrku při hře, přibývají dny ve školce. Každý den je jiný, plný her, zábavy i poznání. Až bude šňůrka plná, uděláme uzel. Potom by měla být z dítěte osobnost připravená na další etapu.

Náš ŠVP má název „ Hrajeme si celý rok“. Základní obsah vzdělávací části byl sestaven tak, aby v návaznosti odpovídal cílům a záměrům vzdělávání, aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné i budoucí potřeby, stejně tak i prostředí a možnosti MŠ.

Vzdělávací program je zpracován do pěti tématických bloků s tématy, které dotváříme s využitím navržených podtémat ke krátkodobému plánování každodenních činností. Na základě ŠVP se bude vytvářet třídní program. Motivací třídního plánu bude pohádková postava (Krtek, Ferda mravenec apod.). Zaměříme se na rozvoj osobnosti samostatného, sebevědomého dítěte, schopného spolupracovat a komunikovat, podporovat zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou. Našim cílem je, aby dítě, které odchází do školy, bylo zdatné, jak po stránce psychické, tak i fyzické. Bylo schopné vyrovnat se s nároky prostředí, dokázat ovládat své tělo a souvisle hovořit o tom, co právě vnímá a prožívá. Zaměříme se také na chování dětí, vztahy mezi nimi, dodržování pravidel. Obsahem předškolního vzdělávání je život v MŠ a konkrétní životní situace – příchod nových dětí do MŠ, střídání ročních období, svátky, oslavy v obci, rodině, příprava na vstup do základní školy, oslava narozenin dětí a podobně. Proto se snažíme vytvářet vhodné prostředí, které je pro dítě podnětné, zajímavé. Cílem dítěte v MŠ je hrát si (přitom se učit rozvíjet svoji osobnost), dobře se cítit. Chceme v MŠ vytvořit prostředí spolupráce, aktivity a respektování ostatních, ve kterém se bude rozvíjet osobnost každého dítěte v souvislosti s jeho individuálními zvláštnostmi a s důrazem na zdravé sebevědomí. Jen dítě, které věří ve vlastní síly, je schopno úspěšně a bez stresů zvládnout start do školy a později i do života. Snažíme se hledat, na co má dítě nadání, co ho baví, aby nám z dětí nevyrostli lidé bez zájmu. Snažíme se z dítěte udělat našeho partnera, který bude spolurozhodovat, kam budeme směřovat, bude pomocníkem při vytváření pravidel skupiny a pak je dříve přijme za své a bude je respektovat.

Celý ŠVP k nahlédnutí v šatně MŠ a na nástěnkách.