Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Základní škola > Informace rodičům ZŠ

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Jakubov, příspěvkové organizaci od školního roku 2024/2025

u dětí s těmito evidenčními čísly: 

registrační číslo žáka

ZŠ 2024 – 1

ZŠ 2024 – 2

ZŠ 2024 – 3

ZŠ 2024 – 4

ZŠ 2024 – 6

ZŠ 2024 – 8

ZŠ 2024 – 9

ZŠ 2024 – 10

ZŠ 2024 – 11

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace  ke krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Mgr. Jana Šerháková

 

 

Zápis pro školní rok 2024 - 2025ZÁPIS  do 1. ročníku
proběhne dne 10. dubna 2024 od 14.00 do 16.00 v budově ZŠ.


Pro děti, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.


K zápisu přineste:

 • osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce)
 • vyplněnou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání

  Více informací získáte při návštěvě školy.


Informace k zápisu 

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2018 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky.

Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2024 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Žádost o přijetí nebo odklad budou dostupné v mateřské škole nebo je můžete vyzvednout v základní škole.

 Přesný čas zápisu si můžete rezervovat v mateřské škole, kde je k dispozici k tomu určený formulář. Pokud se k zápisu nebudete moci dostavit, je možné domluvit náhradní termín (skola@jakubov.cz nebo tel. 736 629 862).

Přihlášku je možné podat:

 • osobní podání nebo do poštovní schránky u školy
 • poštou
 • do datové schránky  zw9uy8j
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
 • Přihláška k zápisu 001.jpg

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023 – 2024

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

ZŠ 2023 – 1

přijat

ZŠ 2023 – 2

přijat

ZŠ 2023 – 3

přijat

ZŠ 2023 – 4

přijat

ZŠ 2023 – 5

Přijat

ZŠ 2023 – 7

přijat

ZŠ 2023 – 8

přijat

ZŠ 2023 – 9

Přijat

ZŠ 2023 – 10

přijat

ZŠ 2023 – 11

přijat

ZŠ 2023 – 13

přijat

ZŠ 2023 – 14

přijat

ZŠ 2023 – 15

přijat

ZŠ 2023 – 16

přijat

ZŠ 2023 – 17

Přijat

ZŠ 2023 – 18

přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 2. 5. 2023 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 2. 5. 2023 na webových stránkách školy www. jakubov. cz Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            

 

 

Zápis pro školní rok 2023 - 2024

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne dne 20. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 v budově ZŠ. Pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

K zápisu přineste

 • osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí
 • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      Více informací získáte při návštěvě školy. 

Informace k zápisu 

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2017 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky.

Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2023 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o přijetí nebo odklad budou dostupné v mateřské škole nebo je můžete vyzvednout v základní škole.

 Přesný čas zápisu si můžete rezervovat v mateřské škole, kde je k dispozici k tomu určený formulář. Pokud se k zápisu nebudete moci dostavit, je možné domluvit náhradní termín (skola@jakubov.cz nebo tel. 736 629 862).

 

 Přihlášku je možné podat:

 • osobní podání nebo do poštovní schránky u školy
 • poštou
 • do datové schránky  zw9uy8j
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
 • Přihláška k zápisu 001.jpg
   

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022 – 2023

 Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

ZŠ 2022 – 1

přijat

ZŠ 2022 – 2

přijat

ZŠ 2022 – 3

přijat

ZŠ 2022 – 4

přijat

ZŠ 2022 – 6

Přijat

ZŠ 2022 – 7

přijat

ZŠ 2022 – 8

přijat

ZŠ 2022 – 9

Přijat

ZŠ 2022 – 10

přijat

ZŠ 2022 – 11

přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 18. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 18. 5. 2022 na webových stránkách školy www. jakubov. cz Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            

 

 

Zápis pro školní rok 2022 - 2023

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne dne 21. dubna 2022 od 14.00 do 16.00 v budově ZŠ. Pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

K zápisu přineste

 • osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí
 • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      Více informací získáte při návštěvě školy. 

Informace k zápisu 

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2016 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky.

Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2022 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o přijetí nebo odklad budou dostupné v mateřské škole nebo je můžete vyzvednout v základní škole.

 Přesný čas zápisu si můžete rezervovat v mateřské škole, kde je k dispozici k tomu určený formulář. Pokud se k zápisu nebudete moci dostavit, je možné domluvit náhradní termín (skola@jakubov.cz nebo tel. 736 629 862).

 

Zápis pro školní rok 2021 - 2022

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne v termínu od 1. dubna do 20. dubna 2021.  

Pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

 Přihlášku je možné podat:

 • osobní podání nebo do poštovní schránky u školy
 • poštou
 • do datové schránky zw9uy8j
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
 • Přihláška k zápisu 001.jpg
   
  Přihlášky jsou k vyzvednutí v ředitelně základní školy, lze je zaslat emailem po vyžádání (skola@jakubov.cz) nebo stáhnout z www.jakubov.cz – základní škola - informace rodičům.
   

  Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2015 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky. Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 • Zákonný zástupce při zápisu předá kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie). Ta bude po ukončení správního řízení skartována.

  Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2021 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Zápis plakát.doc

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, oznamujeme, že je

                                                         ŠKOLA UZAVŘENA

                                                                                                                                na základě

usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol), kterým se s účinností ode dne 1. března 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Rodičům dětí do 10 let (u rodičů samoživitelů starajících se o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku) náleží dávka na ošetřovné. Formuláře k uplatnění nároku na ošetřovné lze vyzvednout na stránkách ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m. Škola formuláře nepotvrzuje.

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ o opětovném otevření školy

Škola bude opět otevřena od 25. 5. 2020

 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 odevzdáním dotazníku zájmu. Vložte ho k odevzdávaným úkolům do krabice před školou.

 Provoz školy

 • skupiny po max. 15 žácích, složení skupiny stejné po celou dobu
 • provoz školy od 7,45 do max. 15 hodin –kdo nechce využívat ŠD, může odejít ihned po vyučování nebo po obědě ve ŠJ
 • dodržování všech hygienických opatření (týkající se pobytu ve škole i úklidu a dezinfekce)

 Obědy je nutno nahlásit k 18. 5. 2020 na přiloženém formuláři – dotazníku zájmu, výjimečně 2 dny předem ve školní jídelně, odhlásit stravné lze nejpozději do 8 hodin ráno příslušného dne, při pozdním odhlášení se musí stravné uhradit, první den nepřítomnosti je možno oběd odebrat do jídlonosiče.

Pokud není žák včas přihlášen na oběd – nemá nárok na jídlo.

 Cesta do školy – roušky, odstupy 2 m

 Před školou – roušky, rozestupy 2 m, spolu jen žáci jedné skupiny

 Vstup do školy – jen žáci, ne dospělí, roušky minimálně 2 ks/den, sáček na použité roušky, roušky se používají ve společných prostorách – chodby, cestou na toaletu, při skupinové práci ve třídě, při přesunu do a ze školní jídelny.

Ve třídě – po vstupu umytí rukou - a pak dezinfekce rukou, každý sedí sám v lavici; ve třídě při výuce žák nemusí mít roušku (pokud není skupinová výuka). Výuka tělesné výchovy není možná.

Ve ŠJ žák potřebuje sáček na roušku, kterou sundá jen po dobu konzumace jídla a pití.

 NIKDO s příznaky COVID-19 NESMÍ do školy VSTOUPIT (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, oteklé prsty rukou nebo nohou, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

Pokud se u žáka objeví některý z možných (výše uvedených) příznaků, jde ihned do izolace do jiné místnosti, jsou informováni zákonní zástupci a spádová hygienická stanice.

 

 Před zahájením docházky 25. 5. nutno podepsat přiložené Čestné prohlášení (které osobně předáme 11.5.2020 společně s dotazníkem zájmu):

 • seznámení s vymezením rizikových skupin a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. výše)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

ZŠ 2020 – 1

přijat

ZŠ 2020 – 2

přijat

ZŠ 2020 – 3

přijat

ZŠ 2019 – 4

přijat

ZŠ 2020 – 5

Odklad školní docházky

ZŠ 2020 – 6

přijat

ZŠ 2020 – 7

přijat

ZŠ 2020 – 8

Odklad školní docházky

ZŠ 2019 – 9

přijat

ZŠ 2020 – 10

přijat

ZŠ 2019 – 11

přijat

ZŠ 2020 – 12

Odklad školní docházky

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 7. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 7. 5. 2020 na webových stránkách školy www. jakubov. cz Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy      

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení

ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.

                       Bližší informace jsou na stránkách České správy sociálního zabezpečení na následujícím odkaze

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-

duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

nebo k přečtení ve wordu na odkaze:Postup k.docx

 

 

Zápis pro školní rok 2020 - 2021

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne v termínu od 1. dubna do 15. dubna 2020.  

Pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

 Přihlášku je možné podat:

 • osobní podání nebo do poštovní schránky u školy
 • poštou
 • do datové schránky zw9uy8j
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
 • Přihláška k zápisu 001.jpg
   
  Přihlášky jsou k vyzvednutí v ředitelně základní školy, lze je zaslat emailem po vyžádání (skola@jakubov.cz) nebo stáhnout z www.jakubov.cz – základní škola - informace rodičům.
   

  Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2014 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky. Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2020 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

  O Z N Á M E N Í

Vážení rodiče, oznamujeme, že je

                                                              ŠKOLA UZAVŘENA

                                                                                                                                              z důvodu

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Rodičům dětí do 10 let (u rodičů samoživitelů starajících se o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku) náleží dávka na ošetřovné.

                                                                                      ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ VYSTAVUJE VÝHRADNĚ ŠKOLA.

 Formuláře lze vyzvednout v ředitelně školy v pracovní době nebo po domluvě na čísle 737 638 324. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

ZŠ 2019 – 1

přijat

ZŠ 2019 – 2

správní řízení

ZŠ 2019 – 3

přijat

ZŠ 2019 – 4

přijat

ZŠ 2019 – 5

odklad školní docházky

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 05. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 05. 2019 na webových stránkách školy www. jakubov. cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy             

Zápis pro školní rok 2019 - 2020

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne dne 15. dubna 2019 od 15.00 hodin v budově ZŠ.

K zápisu přineste: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Více informací získáte při návštěvě školy.

Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, které měly v minulosti odklad.

Informace k zápisu 

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2013 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky. Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2019 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018 - 2019

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

registrační číslo žáka

výsledek přijímacího řízení

ZŠ 2018 – 1

přijat

ZŠ 2018 – 2

přijat

ZŠ 2018 – 3

přijat

ZŠ 2018 – 4

přijat

ZŠ 2018 – 5

přijat

ZŠ 2018 – 6

přijat

ZŠ 2018 – 8

přijat

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 16. 05. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 16. 05. 2018 na webových stránkách školy www. jakubov. cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            

 

 

Zápis pro školní rok 2018 - 2019

ZÁPIS do 1. ročníku proběhne dne 18. dubna 2018 od 14.00 do 16.30 v budově ZŠ.

Pro děti, které k 31. 8. 2018 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

K zápisu přineste: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Více informací získáte při návštěvě školy nebo v mateřské škole. Formuláře jsou k vyzvednutí v mateřské škole nebo v základní škole.

        Informace k zápisu :

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky.

Zapsat se mohou i nadané pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2018 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36, ust. § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Jakubov, příspěvkové organizaci uchazečů s tímto registračním číslem:

budoucí žák/žákyně/

s registračním číslem

ZŠ 2017- 1

se od školního roku 2017/2018 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2017- 2

se od školního roku 2017/2018 přijímá k základnímu vzdělávání

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 05. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 4. 05. 2017 na webových stránkách školy www. jakubov. cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, řed. školy            

 

 

 Zápis dětí do 1. ročníku pro rok 2017/2018 

 

Ředitelství školy oznamuje, že zápis dětí narozených od 01.09.2010 do 31.08.2011 a těch, které měly v minulosti odklad začátku povinné školní docházky, se bude konat

 ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 15:00 do 16:00 hod.

 K zápisu se dostaví děti se svým zákonným zástupcem.

S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte a vyplněný zápisní list pro žáka 1. třídy.

(K vyzvednutí v mateřské škole nebo přímo ve škole, případně můžete tiskopisy vyplnit při zápisu ve škole.)

Více informací získáte při návštěvě školy.

 Těšíme se na shledanou.

Jana Šerháková, ředitel ZŠ a MŠ Jakubov

 

 

O Z N Á M E N Í

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů z organizačních důvodů (nadměrná nemocnost žáků) a na doporučení KHS Třebíč                                    vyhlašuje pro všechny žáky základní školy

od úterý 13. prosince 2016

do pátku 16. prosince 2016

ř e d i t e l s k é     v o l n o.

V Jakubově u Mor. Budějovic dne 12. 12. 2016

                                                                                                   Mgr. Jana Šerháková, řed. školy

 

 

 

Schůzka rodičů

Dne 10.11. 2016 se koná od 15.30 hodin schůzka rodičů. Na programu budou informace o prospěchu a chování žáků a organizační záležitosti.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36, ust. § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Jakubov, příspěvkové organizaci uchazečů s tímto registračním číslem:

budoucí žák/žákyně/

s registračním číslem

ZŠ 2016- 1

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 2

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 3

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 4

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 5

se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání

s registračním číslem

ZŠ 2016- 6

se od školního roku 2015/2016 přijímá k základnímu vzdělávání

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 02. 2016 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 4. 02. 2016 na webových stránkách školy www. jakubov. cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Jana Šerháková, ředitel školy            

 

 

Zápis pro školní rok 2016 - 2017ZÁPIS  do 1. ročníku
proběhne dne 25. ledna 2015 od 14.00 do 16.00 v budově ZŠ.


Pro děti, které k 31. 8. 2015 dovrší 6 let a starší, které měly odklad povinné školní docházky.

K zápisu přineste: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.


Více informací získáte při návštěvě školy.

Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dětí, které měly v minulosti odklad.

Informace k zápisu 

Zápisu do 1. tříd se povinně účastní děti narozené do 31. 8. 2010 a děti, které měly od loňského zápisu odklad povinné školní docházky.

Zapsat se mohou i nadané pětileté děti:

 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince 2010 je doporučující vyjádření poradenského zařízení,
  podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Pokud budete žádat o odklad školní docházky, předložte do 31. 5. 2016 doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

 

Informace rodičům

Výroba adventních věnců - společné vyrábění rodičů a dětí

Dne 26. 11. 2015 od 14 hodin se v budově ZŠ koná již tradiční výroba adventních věnců. Přijďte za námi. Společně se připravíme na adventní čas.