Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ

Informace rodičům MŠ


Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ o opětovném otevření zařízení

Mateřská škola bude opět otevřena od 25. 5. 2020

 Prosíme zákonné zástupce o vyjádření zájmu o docházku dětí do mateřské školy a druhu stravování do 18. 5. 2020 nahlášením na tel. čísle 771 770 171 nebo 724 818 675. Děkujeme.

 Provoz školky

  • provoz školy od 6.30 do 15.30 hodin
  • dodržování všech hygienických opatření (týkající se pobytu ve školce i úklidu a dezinfekce)

Stravné (celodenní nebo polodenní) je nutno nahlásit k 18. 5. 2020 telefonicky současně s přihlašováním do MŠ, výjimečně 2 dny předem ve školní jídelně. Při onemocnění lze odhlásit stravné nejpozději do 8 hodin ráno příslušného dne, v jiných případech den předem. Při pozdním odhlášení se musí stravné uhradit, první den nepřítomnosti je možno oběd odebrat do jídlonosiče.

 Cesta do školy – roušky, v doprovodu rodičů, odstupy 2 m

 V prostorách MŠ – doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

Ve třídě – po vstupu umytí rukou – papírové ručníky. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školky nosit nemusí.

NIKDO s příznaky COVID-19 NESMÍ do školky VSTOUPIT (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, oteklé prsty rukou nebo nohou, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a dále s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Pokud se u žáka objeví některý z možných (výše uvedených) příznaků, jde ihned do izolace do jiné místnosti, jsou informováni zákonní zástupci a spádová hygienická stanice.

Doporučujeme rodičům zvážit docházku dětí do MŠ v případě, že dítě patří do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  

Před zahájením docházky 25. 5. nutno podepsat přiložené Čestné prohlášení a donést při nástupu do MŠ v pondělí 25.5.2020 (osobně předáme příští týden)

  • seznámení s vymezením rizikových skupin a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. výše)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve školce umožněna.

 

 

 

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace

 oznamuje, že

zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2020/2021

proběhne v období od 2. května 2020 do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání přihlášky je možné ve výše uvedeném termínu:

  • osobní podání nebo do poštovní schránky u základní školy
  • poštou
  • do datové schránky zw9uy8j
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout na webových stránkách MŠ  Přihláška k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítěte 001.jpg  nebo po telefonické domluvě vyzvednout přímo na ředitelství ZŠ.

Doložení řádného očkování dítěte podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví u dětí mladších 5 let:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti dodejte:

  1. čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (viz. vzor níže)
  2. kopii očkovacího průkazu

 

Čestné prohlášení k očkování.

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (xx xx xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ (se zohledněním odpočtů za děti s PO a děti mladší 3 let).

 I.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zně pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2020 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2018 a později.

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti 3leté a starší (tedy děti narozené do 31. 8. 2017, včetně).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

4

4 roky věku

3

3 roky věku

2

2 roky věku

1

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

Délka docházky

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

3

Celodenní docházka na dobu méně než 6,5 hodiny denně 

2

Individuální situace

Sourozenec v MŠ

1

 *     Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má ředitelka školy právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody apod.)

 

                                                                                                                                         Mgr. Jana Šerháková

´                                                                                                                                           ředitelka školy

 

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě usnesení vlády ČR a vyhlášení Nouzového stavu rozhodla rada obce o uzavření Mateřské školy v Jakubově od 17.3. do odvolání. V případě odůvodněného zájmu pracujících rodičů, kteří nemají možnost zajistit hlídání dětí jiným způsobem, je rada obce připravena uzavření mateřské školy přehodnotit. Rodiče mohou svůj požadavek sdělit na obecní úřad.

Sběr

Ve školce sbíráme pomerančovou kůru a hliník.

Provoz MŠ

Provoz MŠ 6.30-15.30. V případě nutnosti lze děti dovézt do školky dříve, ale pouze po předchozí domluvě.

Štítky:
  • mateřská škola

Zápis do MŠ

Datum konání: 2. 5. 2019

         Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov

       oznamuje, že ve čtvrtek  2. 5. 2019

        se uskuteční

   zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

 Zápis proběhne v budově mateřské školy dopoledne od 9.00 do 10.30 a odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin.

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte, kterou je nutno potvrdit u dětského lékaře, si vyzvedněte v MŠ.

 Současně je tento den i Dnem otevřených dveří.

 Srdečně zveme naše spoluobčany, kteří mají zájem si budovu MŠ prohlédnout.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ.

 I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let (narozené do 31. 8. 2017).

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti 3leté a starší (tedy děti narozené do 31. 8. 2016, včetně).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

4

4 roky věku

3

3 roky věku

2

2 roky věku

1

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

Délka docházky

Celodenní

3

Polodenní

2

Pravidelně kratší dobu

1

Individuální situace

Sourozenec v MŠ

1

 *     Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má ředitelka školy právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody apod.)