Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Informace rodičům MŠ > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školyDatum konání:
2.5.2020

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace

 oznamuje, že

zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2020/2021

proběhne v období od 2. května 2020 do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání přihlášky je možné ve výše uvedeném termínu:

  • osobní podání nebo do poštovní schránky u základní školy
  • poštou
  • do datové schránky zw9uy8j
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout na webových stránkách MŠ  Přihláška k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítěte 001.jpg  nebo po telefonické domluvě vyzvednout přímo na ředitelství ZŠ.

Doložení řádného očkování dítěte podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví u dětí mladších 5 let:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti dodejte:

  1. čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (viz. vzor níže)
  2. kopii očkovacího průkazu

 

Čestné prohlášení k očkování.

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (xx xx xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jakubov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený počet dětí pro MŠ (se zohledněním odpočtů za děti s PO a děti mladší 3 let).

 I.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zně pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2020 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2018 a později.

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP. V opačném případě bude docházka přerušena. Dítě bude přijato nejprve na zkušební dobu 3 měsíců.

 II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Děti se stejným celkovým hodnocením budou řazeny dle data narození sestupně.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání), přednostně budou přijaty i spádové děti 3leté a starší (tedy děti narozené do 31. 8. 2017, včetně).

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. daného roku*

5 let věku

4

4 roky věku

3

3 roky věku

2

2 roky věku

1

Trvalý pobyt dítěte**

Dítě má trvalý pobyt v obci

6

Dítě žije v obci (potvrzení OÚ)

4

Délka docházky

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

3

Celodenní docházka na dobu méně než 6,5 hodiny denně 

2

Individuální situace

Sourozenec v MŠ

1

 *     Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (povinná předškolní docházka).

**     Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má ředitelka školy právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody apod.)

 

                                                                                                                                         Mgr. Jana Šerháková

´                                                                                                                                           ředitelka školy